Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Công ty trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý là quy định ở đâu?

1. Thuế tndn đối với khoản chi có tính chất lương của chủ

Doanh nghiệp tư nhân và giám đốc công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/tt-btc ngày 22/6/2015 của bộ tài chính. Quy định về chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tndn:

“ 2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:……. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty tnhh mtv (do một cá nhân làm chủ)….”

Kết luận: theo quy định trên, các khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân và giám đốc công ty tnhh mtv sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế tndn

2. Thuế tncn

Điều 11 thông tư số 92/2015/tt-btc) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhn được từ người sử dng lao động, bao gồm:

A) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương. Tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương. Tiền công do người sử dụng lao động trả. Mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

Đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có). Không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có). Đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có). Đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ. Nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập…

Đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị. …”

Kết luận: theo quy định trên, các khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân và giám đốc công ty tnhh mtv sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của công ty

3. Giải thích vì sao tiền lương của doanh nghiệp tư nhân

Và công ty tnhh mtv không được tính vào chi phí hợp lý

  • Đều là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ
  • Toàn bộ tài sản của công ty là của chủ sở hữu góp vốn
  • Việc công ty hoạt động kinh doanh liên quan trực tiếp đến chủ doanh nghiệp

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *